Algemene informatie kerkdiensten

Zondags begint de eredienst (kerkdienst) om 10:00 uur.

De erediensten verlopen meestal volgens een traditioneel stramien. De predikanten hebben een grote mate van vrijheid bij de invulling. De kerkenraad geeft op hoofdlijnen aan waar de predikanten rekening mee dienen te houden. Zo zijn er afspraken over het lezen van de wet, zingen of lezen van de geloofsbelijdenis, kindernevendiensten, projecten in advents- en veertig dagen tijd etc.

We zingen uit het "Nieuwe Liedboek" (Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk).

Na afloop van de diensten zijn er mogelijkheden met elkaar in contact te komen. Zo is er koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand.

Een aantal keren per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal, opengesteld voor een ieder die de Here lief heeft. Voor hen die geen wijn willen of mogen drinken, is er druivensap.


Voorbede
In iedere kerkdienst wordt er voorbede gedaan. Vaak worden deze door een predikant zelf geformuleerd, gebaseerd op wat hij/zij in het leven van alledag tegen komt. Vanuit onze gemeente is de vraag gekomen of er een mogelijkheid geboden kan worden om voorbede verzoeken in te dienen. De kerkenraad vond dit een mooie gedachte en heeft besloten om hier invulling aan te gaan geven.


De verzoeken kunnen op twee manieren worden ingediend:
1. E-mail sturen naar [email protected], uiterlijk vrijdagavond.
2. Briefje (liggen in de kerk) in de bijbehorende bus doen, uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de dienst.

De verzoeken worden met de voorganger besproken. Natuurlijk kunnen we als kerkenraad geen garantie bieden dat verzoeken te allen tijde worden ingewilligd. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de predikant geen mogelijkheid heeft om hieraan op een goede manier invulling te geven.

Nu het besluit tot eenwording genomen is en vijf wijken van de Protestantse Gemeente Ede (Harskamp, Noord, Tabor, Beatrix en Open Hof) per 1 september 2023 samen verder gaan, moet er op korte termijn veel geregeld worden. Eén van de belangrijkste zaken is misschien wel hoe het nu moet met uitvaarten. Dat liep eigenlijk altijd vanzelf via de predikant. Maar nu er nog maar 1 predikant fulltime voor de PGE beschikbaar is, die voorlopig bijgestaan wordt door ds. van Dalen en ds. Prenger, moet het anders geregeld worden en wel zo dat de werkwijze duidelijk is en dus voor alle leden van de PGE hetzelfde.


Melden overlijden - Vanaf maandag 13 februari vragen we elk lid van de PGE een overlijden te melden op dit telefoonnummer

Dit telefoonnummer wordt afwisselend beheerd door mw. Van de Velde en dhr. Beekhuis. Zij zullen u een aantal vragen stellen over welke uitvaart uw wenst: datum en tijd, wel of geen kerkdienst, in een kerk, in een aula of crematorium, etc. Na dit gesprek zal het team-uitvaart kijken welke van de drie predikanten (ds. van Dalen, ds. Gilles, ds. Prenger) de uitvaart zal kunnen doen. Daarover wordt u dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Voor alle duidelijkheid: in het geval dat er al pastorale contacten zijn met één van deze predikanten zal deze predikant natuurlijk de uitvaart doen, mits hij of zij beschikbaar is. Mocht de telefoon niet onmiddellijk opgenomen worden wanneer u een overlijden wilt melden, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in op de voicemail dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Verder verloop - Zodra bekend is welke van de drie predikanten de uitvaart zal begeleiden, zal de desbetreffende predikant contact met u opnemen en een afspraak maken om de dienst samen met u voor te bereiden. Het team-uitvaart zal ook de contactpersoon van uw eigen wijk op de hoogte brengen van het overlijden, zodat – zolang de vijf wijken nog eigen vieringen hebben – het gedenken in de eigen wijk plaatsvindt.

Kindernevendienst

De oppasdienst is voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten. Voor de aanvang van de kerkdienst kunnen ze naar boven gebracht worden. Er zijn vrijwilligers(sters) aanwezig. 

 

De kindernevendienst is voor kinderen die op de basisschool zitten. 

In de kindernevendienst krijgen de kinderen hun eigen verhaal te horen. Afhankelijk van de leiding kan dit een verhaal zijn wat ze zelf hebben gevonden of ze houden zich aan het preek- /leesrooster van de PKN.

 

Na het gebed om de Heilige Geest begint de nevendienst. De voorganger mag in gesprek gaan met de kinderen voor en/of na de overdenking. Daarna wordt het kinderlied "Wij gaan voor even uit elkaar" gezongen en mogen de kinderen met de leiding en/of koster mee naar hun nevendienst. Ze nemen door middel van een lantaarn het licht van de Paaskaars mee.

 
 In het naspel van het lied dat gezongen is na de overdenking komen de kinderen weer terug. 


Mochten er nog vragen of suggesties zijn over de oppas- en/of kindernevendienst, of wilt u actief hieraan meewerken, stuur dan een mail naar [email protected]

Kindercollecte

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan mogen ze geld geven aan de kindercollecte (rode huisje), momenteel sparen we voor "Stichting Daantje", dit is een gezinshuis voor jongeren in Kootwijkerbroek.

 

Met Stichting DAANtje willen wij pleeggezinnen en gezinshuizen ondersteunen om het werk wat zij doen net even iets makkelijker en aangenamer te maken. Zodat zij ook in de toekomst, verschil kunnen blijven maken in de levens van pleegkinderen.

"Wij zijn Peter en Tamara Brons, samen met een team van pedagogisch medewerkers runnen wij een gezinshuis in Kootwijkerbroek.

Wij bieden zorg aan 8 kinderen tussen 8 en 18 jaar die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor een kind in ons gezinshuis wordt geplaatst heeft het vaak al veel mee gemaakt. Wij bieden kinderen een warm nest en proberen de kinderen door structuur en stabiliteit te bieden weer tot ontwikkeling te laten komen.

Wij zijn dankbaar met de betrokkenheid van onze omgeving.

 

Van de opbrengst van de collecten zouden wij graag een Berg Moov, zelfbouw pakket willen kopen. Met dit pakket kunnen de kinderen van allemaal losse onderdelen zelf een driewieler op skelter in elkaar zetten."

 

Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op: https://www.gezinshuisbethesda.nl/daantjeCatechese

Voor jongeren tussen 10 en 18 jaar is er de catechese.
Je bent van harte welkom!

Samen met jullie willen we praktisch met het geloof bezig zijn.
We gebruiken hiervoor materiaal van JOP (jongprotestant.protestantsekerk.nl).
JOP = Jeugdwerk Jong Protestant in Nederland
De catechese avonden zijn op zondagavond in de kerk van 18.30 uur tot 20.00 uur, volgens schema.
Jellie Wilgenburg heeft de leiding.

Wij zijn bereikbaar via e-mail: [email protected]

Gespreksgroepen

Binnen onze gemeente zijn er enkele groepen mensen die in kleinere kring met geloofszaken bezig zijn. In onderling overleg bepalen zij de gespreks- onderwerpen en de frequentie van samenkomen. Momenteel zijn er twee groepen:

Jongerengespreksgroep vanaf 18 jaar:

  • We volgen wel het boek: "in goed vertrouwen", van Evert van der Veen, over de geloofsbelijdenis.
    Elke keer wordt er een zgn 'praatpapier' gemaakt, dus het boek is niet noodzakelijk.

    Elke nieuwe bijeenkomst wordt de volgende datum gepland, vanwege het werk van de deelnemers.


Gespreksgroep 25+

  • We bespreken diverse onderwerpen en gebruiken daarvoor vaak een boekje. Nu bezig met het boekje “Vrucht van de Geest” uit de kringserie.
  • Momenteel (juli 2021) geen activiteiten

2022 copyright PG Harskamp | webdesign Sjaak van Schaik